Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Boot-tapijt.nl en op alle met Boot-tapijt.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Boot-tapijt.nl is ingestemd.

1.4 Door het gebruik van de internetsite van Boot-tapijt.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.5 Boot-tapijt.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

2.2 Koper en Boot-tapijt.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Boot-tapijt.nlzullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Boot-tapijt.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en verzenden.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Boot-tapijt.nl in haar bevestiging conform artikel 2.1 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Boot-tapijt.nl worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs die vermeld staat bij de artikelen.

3.5 Pakketten worden verzonden met DPD, Fed-EX, UPS of TNT POST en zijn verzekerd tot een bedrag van € 520.00 per zending.

3.6 Zodra de pakketten worden verzonden wordt de koper d.m.v. een e-mail op de hoogte gebracht. Boot-tapijt.nl is niet aansprakelijk indien dit niet of op onjuiste wijze gebeurt.

3.7 De pakketten worden bij niet thuis nog 2x aangeboden of bij de buren afgeleverd. Boot-tapijt.nl is niet aansprakelijk voor de manier van aanbieden van het pakket.

3.8 Indien een pakket niet afgeleverd kan worden en weer retour komt, worden deze kosten ad € 8.95 aan de koper in rekening gebracht. Voor het opnieuw verzenden, zal de koper vooraf dit bedrag + € 12.50 verzendkosten moeten betalen.

3.9 Indien een pakket beschadigd is of niet aankomt dient de koper z.s.m. maar niet later dan 10 dagen, contact op te nemen met Boot-tapijt.nl.

3.10 Boot-tapijt.nl verplicht zich haar uiterste best te doen om met DPD Fed-EX, , UPS of TNT POST tot een oplossing te komen in deze. Boot-tapijt.nl moet zich aan het opsporings- en schadebeleid van DPD, Fed-Ex, UPS of TNT POST voegen. De koper dient deze procedure af te wachten en kan hierover derhalve geen schadeclaim indienen.

Indien het pakket zoek is of de artikelen zijn beschadigd, keert DPD, UPS of TNT POST aan Boot-tapijt.nl de waarde uit. Boot-tapijt.nl zal dan z.s.m. opnieuw de bestelling leveren.

3.12 Indien in deze periode het artikel uitverkocht blijkt te zijn wordt het bedrag van dit artikel terugbetaald.

4. Ruilen en beroepingsrecht

4.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een beroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit beroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan aantoonbaar is dat deze gebruikt zijn.
Tevens zijn uitgezonderd stoffen, die voor u worden afgeknipt.
U heeft eventueel stalen aangevraagd en thuis gekregen ter beoordeling en heeft de specificatie voor de koop ( kleur, samenstelling, producteigenschappen e.d.) in het artikelomschrijving in de website kunnen lezen.
Wilt u wel bedenktijd, dan kunt u de stof reserveren en wordt deze na een week alsnog besteld/verzonden

4.2 Indien de consumentkoper van het beroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Boot-tapijt.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten. Boot-Tapijt betaald niet mee in gemaakte retourkosten voor produkten op maat gemaakt zoals vloerbedekking en wandbekleding.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Boot-tapijt.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

5.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Boot-tapijt.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

6.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

6.3 Boot-tapijt.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Boot-tapijt.nlBoot-tapijt.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.4 Indien Boot-tapijt.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

6.5 In het geval de Koper via Boot-tapijt.nl een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

6.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Boot-tapijt.nl of de fabrikant zijn verricht;
• Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
• Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

6.7 De Koper is gehouden Boot-tapijt.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Boot-tapijt.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Boot-tapijt.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Boot-tapijt.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

6.8 Bij een ongegronde klacht en/of retourzending worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

6.9 Kleurecht
Wij proberen de kleuren van de stoffen in onze internetwinkel zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Kleurinstelling en mogelijkheden van uw beeldscherm, lichtval en het soort beeldscherm dat u gebruikt kan voor afwijkingen zorgen.

Boot-tapijt.nl kan de kleuren op de website niet garanderen. We proberen de kleuren zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Dit is echter ook een kwestie van interpretatie. Om hierin problemen te voorkomen is onze gratis stalenservice opgezet. Retouren op kleurafwijkingen accepteren wij dan ook niet.

6.10 Geringe kleurafwijkingen met betrekking tot het verstrekte staal zijn mogelijk. Hier dient u rekening mee te houden. Geringe kleurafwijkingen zijn geen reden tot klacht en kunnen daarom niet terug genomen worden.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Boot-tapijt.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Intellectuele eigendom

8.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Boot-tapijt.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boot-tapijt.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

9. Persoonsgegevens

9.1 Boot-tapijt.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Boot-tapijt.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Boot-tapijt.nl of overeenkomsten gesloten met Boot-tapijt.nlworden voorgelegd aan een bevoegde rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

11. Betaaltermijnen

11.1 Alle artikelen dienen vooruit betaald te worden door vooruitbetaling op onze rekening of via iDEAL, MISTER CASH, Sofort Banking, PayPal of CreditCard.

11.2 Door uw bestelling te plaatsen op onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

12. Diversen

12.1 Boot-tapijt.nl is gevestigd te Spijkenisse en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24486113. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Boot-tapijt.nl, Wijngaard 5, 3206 PR Spijkenisse, of dit via Email te doen.

12.2 Boot-tapijt.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantoor uren, dezelfde of de volgende werkdag te beantwoorden.